Procedure conflicterende belangen

Ter voorkoming van conflicterende belangen voldoen wij aan de Kwaliteitsnormering NVGA.

Het kan voor komen dat er een conflicterende situatie ontstaat tussen onze functie van Confident Limburg BV als gevolmachtigde en de bemiddelingsbedrijven G & N Assuranti├źn en Reijnders Adviesgroep die een aandelenbelang hebben in Confident Limburg BV. Op het moment dat er sprake is van een belangenverstrengeling tussen de intermediaire activiteiten enerzijds en volmachtactiviteiten anderzijds wordt niet voldaan aan hetgeen de wetgever middels Wft (artikel 3:17) heeft beoogd te regelen.

De rol van het intermediair is om de belangen van de verzekeringsnemer, de verzekerde of de begunstigde te behartigen. Dit kan haaks staan op het dienen van het belang van de verzekeraar als aanbieder. Voor een integere bedrijfsvoering is het van belang dat de situaties, die mogelijk conflicterend kunnen zijn, worden omschreven alsmede op welke wijze de feitelijk leider van het bemiddelingsbedrijf c.q. volmachtbedrijf zal acteren. Uiteraard kunnen zich ook niet vooraf te omschrijven situaties voordoen waarbij er sprake is van een conflictsituatie. In die gevallen moet tevens duidelijk zijn op welke wijze dient te worden gehandeld.

Algemeen is het volgende beleid geformuleerd voor het volmachtbedrijf Confident Limburg BV:

  • De feitelijk leider van Confident Limburg BV is eindverantwoordelijk voor het volmachtbeleid;
  • Indien de in het volmachthandboek genoemde procedures, werkinstructies en kwaliteitsdocumenten geen duidelijkheid geven over hoe in een bepaalde situatie (met betrekking tot de verleende volmachten) gehandeld dient te worden, beslist de feitelijk leider van Confident Limburg BV
  • Beslissingen om af te wijken van de in dit handboek genoemde procedures, instructies en overige documenten worden genomen:
    • binnen de bevoegdheden van de verleende volmachten na (schriftelijke) toestemming van de feitelijk leider;
    • in afwijking van de bevoegdheden van de verleende volmachten met (schriftelijke) toestemming van de feitelijk leider en van de volmachtgever.
    • Indien er bij een schade gediscussieerd wordt over de schuldvraag en er zijn twee of meer van onze (volmacht)verzekerden bij betrokken, dan kan de schaderegeling geheel of gedeeltelijk uit handen worden gegeven aan een van de betrokken verzekeraars/volmachtgevers.

Stel ons gerust uw vraag

(045) 535 3165
Wij nemen de regelgeving met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Bekijk hier ons Privacy statement.