Fraudebeleid

De basis van verzekeren is vertrouwen. U vertrouwt op een goede afhandeling van uw schade. Wij vertrouwen dat u ons altijd juist en volledig informeert.

Helaas blijkt dat een kleine groep verzekerden ons vertrouwen misbruikt. Door het plegen van fraude wordt de premiedruk verhoogd, wij vinden dit niet acceptabel. Daarom heeft Confident een actief bestrijdingsbeleid op het gebied van fraude.

Wat is fraude

Onder fraude verstaan wij het misleiden, bedriegen of schenden van vertrouwen met als doel een oneerlijk of onrechtvaardig voordeel te verkrijgen.

Bij fraude kunt u denken aan onderstaande voorbeelden:

 • het niet eerlijk opgeven van informatie aan de verzekeraar;
 • het niet eerlijk vertellen van wat er is gebeurd;
 • het aanbrengen van veranderingen op aankoopnota’s.

Fraudecoördinator

Een (vermoeden van fraude) zal worden gemeld aan onze fraudecoördinator. Door middel van een multidisciplinaire aanpak zal worden nagegaan of er al dan niet werkelijk sprake is van fraude. Van het multidisciplinaire team maken in ieder geval deel uit:

 • Fraudecoördinator;
 • Medewerker verzekeringstechniek.

Als voldoende informatie is verzameld zal worden besloten of er sprake is van fraude, en of de verzekerde daarmee geconfronteerd zal worden.

De taken van de fraudecoördinator zijn:

 • advisering over fraudebeheersing en ontwikkeling van preventiestrategieën: het geven van aanwijzingen aan bedrijfsonderdelen voor de invoering van maatregelen voor preventie, detectie en analyse van fraude en het beperken van de gevolgen van fraude;
 • toetsen van procedures om vast te stellen dat deze effectief zijn (bijvoorbeeld het proces voor productgoedkeuring, adequate administratieve organisatie;
 • alle fraudeonderzoeken te coördineren, bijbehorende processen te bewaken, functionarissen belast met onderzoeken direct (hiërarchisch of functioneel) aan te sturen en toe te zien op de objectiviteit van deze onderzoeken;
 • de centrale functionaris in de organisatie gericht op detectie en afhandeling van verzekeringsfraude en (georganiseerde) criminaliteit en in relatie tot fraude- en (georganiseerde) criminaliteitsbestrijding zorg draagt voor alle wettelijke verplichtingen en regels van toezichthouders en dat daarbinnen ook aan zelfregulering ( b.v. Verbond van Verzekeraars), wordt voldaan;
 • fraudebewustzijn creëren: medewerkers bewust maken van de soorten fraude waarmee zij in hun dagelijkse werk geconfronteerd kunnen worden, door middel van regelmatige bewustzijnprogramma’s.

Wat doen wij bij fraude

Bij fraude kunnen wij de volgende maatregelen nemen:

 • informeren verzekerde over ons vermoeden van fraude;
 • de schade wordt niet uitbetaald of, als deze al is uitbetaald, teruggevorderd;
 • alle verzekeringen van verzekerde worden beëindigd;
 • alle extra gemaakte kosten worden gevorderd;
 • melding aan Stichting Centraal Informatie Systeem van de in Nederland werkzame verzekeringsmaatschappijen (www.stichtingcis.nl);
 • melding aan het Centrum Bestrijding Verzekeringsfraude (CBV) van het Verbond van Verzekeraars;
 • aangifte bij de politie.

Terugvorderen kosten

Voor de interne onderzoekskosten geldt een standaard schadevergoeding van €532,-. Dit bedrag wordt door SODA (Service Organisatie Directe Aansprakelijkstelling) verhaald. Bovenop het standaardbedrag kan SODA namens verzekeraars ook overige ten onrechte gemaakte kosten of ten onrechte betaalde schade terugvorderen. Daarnaast kunnen vanaf 15 december 2019 als er bij het aanvragen van een verzekering sprake is van fraude, interne kosten ad. €101,- in rekening worden gebracht.

Meer informatie over SODA kunt u vinden op www.so-da.nl.

Stel ons gerust uw vraag

(045) 535 3165
Wij nemen de regelgeving met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Bekijk hier ons Privacy statement.